Niezale?ny Portal Internetowy Mieszka?c???w Recza
 
 
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Linki
Kontakt
Galeria
Oficjalny Recz
Rozk?ad jazdy PKS
Rozk?ad jazdy PKP
Szukaj
Pogoda z ICM
Ostatnie Artykuły
Nabór do grupy j?zyk...
Wielkie psiska tratu...
Tolerancja medyczna.
Informacja o naborze...
Informacja o naborze...
Wakacje w Hiszpanii ...
Wyprawy na Ba?kany

Spam Stop!

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 213
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: eugen

Witam w Niezale?nym Portalu Internetowym Mieszka?c???w Recza. Okre?lenie "niezale?nym" nale?y rozumie? jako niezale?nym od w?adzy wszelakiej oraz odpornym na gminn? "propagand? sukcesu". Aby m???c w pe?ni korzysta? z us?ug oferowanych przez ten portal nale?y si? zarejestrowa?. Rejestracja jest bezp?atna, wystarczy poda? prawdziwy adres e-mail. Zarejestrowany u?ytkownik mo?e dodawa? zdj?cia, artyku?y, newsy, mo?e przesy?a? prywatne wiadomo?ci innym u?ytkownikom oraz korzysta? z shoutbox'u, bra? udzia? w ankietach.

Dariusz Kowalewski


Najta?sze ubezpieczenia

J?zyk niemiecki dla doros?ych w cenie 10 z? za godzin?
U?ytkownicySzko?a J?zykowa przy Punkcie Przedszkolnym ,,Dobry Startr17;r17; prowadzi nabór do grupy j?zykowej dla doros?ych .Planowane zaj?cia to j. niemiecki dwa razy w tygodniu popo?udniami. Termin pierwszych zaj?? po zebraniu grupy max. 12 osób. Koszt jednej godziny zaj?? to 10 z?. Zapisy tel. pod numerem tel. 791 998 711

Og?oszenie
U?ytkownicyOg?aszam nabór do grupy wakacyjnej w N.P.P ,,Dobry Start'' koszt dziennego pobytu ju? od 15 z? nr. tel 791 998 7111
www.punktprzedszkolnydobrystart.com

Biogazownie w gminie
Szanowni Mieszka?cy GMINY RECZ, czy wiecie, ?e Burmistrz dok?ada wszelkich stara? do tego aby w obr?bie naszej gminy powsta?y dwie biogazownie??? Te przynosz?ce mieszka?com jedynie okropny fetor inwestycje planowane s? przy miejscowo?ci Pomie? i Grabowiec. Z czym wi??e sie budowa biogazowni? G?ównie z ogromnym smrodem. Nie b?dzie ?mierdzia?o tylko nam w Pomieniu, odór dotrze z pewno?ci? do Recza i okolicznych so?ectw. Ponadto wielkogabarytowe tiry, przewo??ce ?mierdz?ce surowce typu kiszonka i kurzy obornik (minimum 30 tirów dziennie) b?dzie jecha?o do Pomienia ulic? Choszcze?sk? i do Grabowca, mijaj?c przedszkole miejskie i zabytkow? Baszt? Drawie?sk?. Nazywaj?c rzeczy po imieniu, codziennie pod oknami mieszka?ców tych ulic b?d? przez 24h je?dzi?y ogromne auta z ?mierdz?cym kurzym gnojem!!! Ma?o tego tiry b?d? je?dzi?y drog? Recz- Choszczno, któr? ka?dego dnia nasze dzieci doje?d?aj? do szkó? i przedszkoli, a my do pracy. Nasze ?ycie ulegnie ca?kowitej zmianie, a wydostaj?ce si? substancje odorogenne s? szkodliwe dla zdrowia. MUSIMY PROTESTOWA?!!! Burmistrz Recza stawia zyski nad dobro mieszka?ców gminy.

KOMITET PROTESTACYJNY WSI POMIE?

Szko?a j?zykowa dla najm?odszych
Przy Punkcie Przedszkolnym uruchomiona zostanie popo?udniowa szko?a j?zykowa dla najm?odszych. Utworzone zostan? 3 grupy wiekowe, do wyboru dwa j?zyki ; j.angielski i niemiecki. Zaj?cia poprowadz? wykwalifikowani nauczyciele z naszej Szko?y Podstawowej. Godzina zaj?? w najm?odszej grupie wiekowej ok. 15 z?, zaj?cia 2 razy w tygodniu.
Zapisy do grup j?zykowych od 01.10.2013 nr.kontaktowy 791 998 711, e-mail; PrzedszkoleDobryStart@wp.pl
Dzi?kuj? za zainteresowanie ofert?.

Przyj?cia do punktu przedszkolnego,,Dobry Start''
Trwaj? przyj?cia dzieci do punktu przedszkolnego w Reczu planowane otwarcie 15.10.2013, rezerwacj? przedwst?pn? miejsca nale?ny dokona? po przez wys?anie zg?oszenia na adres e-mail; PrzedszkoleDobryStart@wp.pl zawieraj?cego m.in. wiek dziecka, imi? i nazwisko, mo?liwo?? obejrzenia placówki po uko?czeniu remontu, skontaktujemy si? ze wszystkim osobami zg?aszaj?cymi ch?? rezerwacji miejsca. Kontakt pod nr. tel. 791-998-711.

Zasi?ki i podatki za granic?
Sprzedam - kupi?W jaki sposób uzyska? zwrot podatku p?aconego poza granicami kraju?
Czy i jak uzyska? zasi?ek na dzieci pracuj?c za granic?.
Zapraszamy do dyskusji i wymiany do?wiadcze?! Kliknij temat na forum

Selektywna zbiórka odpadów
Mam nadziej?, ?e to tylko "chwilowe trudno?ci".
Do dzisiaj w rozmowach z mieszka?cami innych gmin mog?em si? pochwali?, ?e Recz jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadzi? selektywn? zbiórk? odpadów. Dzisiaj wychodz? wynie?? "pety" i troch? szk?a (po sylwku, hehe), a tu... surprise.
Wi?cej ...

Nowy artyku?
Nowy artyku? w Biuletynie "88,2%"
Przeczytaj artyku?
Zobacz Kronik? z 2 stycznia

Handel d?ugami
Dodane przez "itd"
Gminy, które nie zap?aci?y za realizacj? inwestycji, mog? straci? p?ynno?? finansow?. Ich wierzyciele - g?ównie przedsi?biorstwa budowlane - coraz cz??ciej sprzedaj? d?ugi firmom windykacyjnym. Te, maj?c w r?ku wyrok s?du, przy pomocy komornika s? w stanie zaj?? konta samorz?du, a przez to zablokowa? pieni?dze na bie??c? dzia?alno??, np. wyp?at? pensji urz?dników. - Firmy zajmuj?ce si? odzyskiwaniem wierzytelno?ci b?d? prawdopodobnie mia?y coraz wi?cej spraw, w których d?u?nikami b?d? instytucje publiczne - twierdzi Micha? Kosmacki z Pragma Inkaso SA, która zajmuje si? odzyskiwaniem wierzytelno?ci w biznesie.

Stra?acy
Stra?acy bez paliwa i wynagrodze?


Strona 1 z 3 1 2 3 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Losowa fotografia